Språkfyran är ett screeningtest konstruerat för att användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC. Testet är normerat för barn mellan 3;10 och 4;4 år. Både enspråkiga och flerspråkiga barn har ingått i normeringsarbetet. Språkfyran är utformad tillsammans med BVC-sjuksköterskor och avsedd att användas av BVC-sjuksköterskor. Syftet är att de barn som har störst behov av hjälp och stöd i sin språkliga utveckling ska kunna identifieras med en evidensbaserad, snabb och säker metod – och det redan på BVC. Screeningen ska visa om barnet har en ålderstypisk språkutveckling eller om vidare språkutredning ska rekommenderas.

Om Språkfyran

Screeningtestet Språkfyran, är normerat för ålder 3;10-4;4 år, efter en datainsamling gjord av BVC-sjuksköterskor i Region Skåne. Testet är konstruerat med tanke på att det så långt möjligt ska vara kulturellt neutralt. Syftet är att screening­testet ska kunna användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC, så att de barn med språkliga problem vilka har störst behov av insatser kan identifieras. I förlängningen kan den enskilda individen därmed ges en förbättrad prognos.

Utmaningen vid testkonstruktionen har varit att finna de uppgifter som på ett effektivt och säkert sätt kan skilja barn med typisk språkutveckling från dem som behöver språkligt stöd. Testet inkluderar språkliga förmågor på djupare nivåer, såsom språkförståelse och ordkunskap. Sambandet mellan nedsatt språklig funktion på dessa djupare nivåer och sämre prognos i form av kvarstående språkproblem har påvisats.

Från idé till produkt har det tagit fem år. Tre studier, med många beräkningar och revideringar dessemellan har genomförts. Många kunniga och entusiastiska personer har bidragit; BVC-sjuksköterskor, logopeder, förskollärare, enhetschefer, illustratör samt 435 barn med föräldrar. Resultat från studierna har bl.a. presenterats vid olika nationella och internationella konferenser under 2012-2014. Det slutliga resultatet av utvecklingen av testet och normeringen presenteras i: Lavesson, A., Lövdén, M. & Hansson, K. (2018).Development of a language screening instrument for Swedish four-year-olds. International Journal of Language and Communication Disorders, 53, 605-614.

Den idé som växt fram genom många års arbete inom barnlogopedi har fått en fysisk form. Barnspråksforsk­ningen har länge visat på metoder för säkrare identifiering av barn med och utan språkliga problem. Det har varit en glädje att realisera dessa forskningsresultat i screeningtestet Språkfyran.

Om produkten

Språkfyran innehåller följande delar:

  • Manual
  • Testbok, inklusive 16 kort, att använda tillsammans med barnen
  • Tillgång till testblankett för egen utskrift. Testblanketter är därmed
    utan vidare inköpskostnad för den som beställt testpaketet.

För att svara upp mot hygienkrav har vi valt plastöverdraget eller lackat papper för de delar av materialet som barnen kommer i kontakt med.

Det tar ca 10 minuter att genomföra Språkfyran. Barnet pekar, sorterar, repeterar och berättar. BVC-sjuksköterskan sätter fortlöpande kryss i svarskolumnen på testblanketten, inget övrigt att skriva. Varje korrekt svar ger en poäng. Slutligen räknas poängen samman och resultatet visar om barnet i förhållande till testnormeringen kan sägas ha en ålderstypisk språkutveckling eller inte.

Vid frågor: info@tentomedical.se