Presentation

Screeningtestet Språkfyran, är normerat för ålder 3;10-4;4 år, efter en datainsamling gjord av BVC-sjuksköterskor i Region Skåne. Testet är konstruerat med tanke på att det så långt möjligt ska vara kulturellt neutralt. Syftet är att screening­testet ska kunna användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC, så att de barn med språkliga problem vilka har störst behov av insatser kan identifieras. I förlängningen kan den enskilda individen därmed ges en förbättrad prognos.

Utmaningen vid testkonstruktionen har varit att finna de uppgifter som på ett effektivt och säkert sätt kan skilja barn med typisk språkutveckling från dem som behöver språkligt stöd. Testet inkluderar språkliga förmågor på djupare nivåer, såsom språkförståelse och ordkunskap. Sambandet mellan nedsatt språklig funktion på dessa djupare nivåer och sämre prognos i form av kvarstående språkproblem har påvisats.

Från idé till produkt har det tagit fem år. Tre studier, med många beräkningar och revideringar dessemellan har genomförts. Många kunniga och entusiastiska personer har bidragit; BVC-sjuksköterskor, logopeder, förskollärare, enhetschefer, illustratör samt 435 barn med föräldrar. Resultat från studierna har bl.a. presenterats vid olika nationella och internationella konferenser under 2012-2014. Det slutliga resultatet av utvecklingen av testet och normeringen presenteras i: Lavesson, A., Lövdén, M. & Hansson, K. (2018).Development of a language screening instrument for Swedish four-year-olds. International Journal of Language and Communication Disorders, 53, 605-614.

Den idé som växt fram genom många års arbete inom barnlogopedi har fått en fysisk form. Barnspråksforsk­ningen har länge visat på metoder för säkrare identifiering av barn med och utan språkliga problem. Det har varit en glädje att realisera dessa forskningsresultat i screeningtestet Språkfyran.

Dela